Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych określane jako „RODO”), AnnaMED.pl Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anna Pogorzelska informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady mają stosowanie od 25 maja 2018 roku.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez AnnaMED.pl jak również o przysługujących prawach, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną poprzez: daneosobowe@annamed.pl lub pod adresem: ul. Stalowa 48, 05-800 Pruszków.

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AnnaMED.pl Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anna Pogorzelska z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Stalowej 48.

II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Weryfikacja danych podczas umawiania wizyty telefonicznej lub poprzez ustalenie tożsamości w placówce AnnaMED.pl przed wykonaniem usługi (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.)
  2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, jako podmiot leczniczy AnnaMED.pl jest zobowiązany do prowadzenia takich czynności (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.)
  3. Kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odwołania lub przełożenia wizyty oraz przypomnienia o dacie konsultacji lub wizyty oraz o możliwości odbioru wyników badań (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)
  4. Odbieranie i archiwizacja Pani/Pana oświadczeń zawierających upoważnienia dla innych osób pozwalających na dostęp do Pani/Pana dokumentacji medycznej jak również udzielania informacji o Pani/Pana stanie zdrowia.
  5. Jako przedsiębiorca AnnaMED.pl posiada obowiązki podatkowe – zobowiązany jest do wystawiania rachunków lub faktur za wykonane usługi – w związku z podawaniem przez Panią/Pana np. imienia i nazwiska może się to wiązać z przetwarzaniem danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

III. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji usług medycznych AnnaMED.pl zbiera następujące dane osoboowe: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, jak również informacje o stanie zdrowia,
które są niezbędne do doboru odpowiedniego procesu leczenia.

IV. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Jako podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych AnnaMED.pl przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie Art. 29. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  2. Po upływie okresów wymienionych w pkt. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

V. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie wszelkich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże AnnaMED.pl jako podmiot medyczny zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta z uwzględnieniem przepisów prawa. Niepodanie koniecznych do tego celu danych osobowych wiąże się z niewykonaniem usługi i rezygnacją z wizyty.

VI. ODBIORCY PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych Pacjentów AnnaMED.pl jest naszym priorytetem, dlatego też szczególnej uwadze poświęcamy ich bezpieczeństwo. Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 1. Osobom upoważnionym przez Panią/Pana do dostępu o stanie zdrowia i wynikach badań. 2. W zakresie wsparcia teleinformatycznego dostawcom usług dostarczającym oprogramowanie, sprzęty diagnostyczne, firmom pocztowym i kurierskim. 3. Podmiotom oferującym płatności ratalne za wykonane usługi medyczne.

VII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

AnnaMED.pl jako administator Pani/Pana danych osobowych zapewnia realizację przysługujących Pani/Panu praw wynikających z „RODO”, którymi są: prawo do dostępu i sprostowania danych, jak również żądanie sprzeciwu wobec przetwarzania lub jego ograniczenia oraz do usunięcia danych. Może Pani/Pan również skorzystać z możliwości przeniesienia danych osobowych do innego administatora. W zakresie w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, możliwe jest zrealizowanie prawa do cofnięcia zgody. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób naruszający przepisy „RODO”, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego.